Profesionálny servis

Naša spoločnosť je zameraná na profesionálny servis v oblasti bránovej a nakladacej techniky. Roky skúseností, každodenný kontakt s rôznymi poruchami a profesionálny prístup našich kvalifikovaných servisných technikov je zárukou, že váš problém bude odstránený odborne a v najkratšom možnom čase. Poskytujeme záručný aj pozáručný servis pre nami dodané zariadenia, aj pre zariadenia dodané inými firmami.

Servisné práce vykonávame na základe písomnej objednávky zo strany objednávateľa. V špecifických prípadoch, hlavne pokiaľ ide o zmluvných partnerov spoločnosti DOMART servis, s.r.o. je možné servisné práce objednať telefonicky na číslach uvedených v sekcii kontakty, alebo osobne.

profesionalny-servis

Záručný servis vykonávame na základe predpisov obchodného, alebo občianskeho zákonníka. Pozáručný servis vykonávame výlučne podľa podmienok určených našou spoločnosťou a za ceny určené v týchto podmienkach. V osobitných prípadoch vykonávame servisné práce podľa Servisnej zmluvy uzavretej medzi našou spoločnosťou DOMART servis a zmluvným partnerom. Objednaním servisných prác a služieb zákazník vyjadruje súhlas s týmito podmienkami.

Cena servisných služieb a prác:

Čas výkonu servisného zásahu Cena € / hod
1 servisný technik
Jednorázový výjazd-diagnostika bez použitia mat. pre fyzické osoby do jednej hodiny výkonu prac. času v prac. týždni od 8:00 do 16: 00 hod. 45 € bez DPH/ks  54 € s DPH/ks
Jednorázový výjazd-diagnostika bez použitia mat. pre právnické osoby do jednej hodiny výkonu prac. času v prac. týždni od 8:00 do 16: 00 hod. 85 € bez DPH/ks  102 € s DPH/ks
V čase od 22:00 hod do 8:00 hod a počas sviatkov a víkendov bez použitia materiálu 100 € bez DPH  120 € s DPH
V pracovnom čase od 8:00 hod do 16:00 hod. bez použitia materiálu 28 € bez DPH 33,60 € s DPH
Po pracovnej dobe od 16:00 hod do 22:00 hod. bez použitia materiálu 90 € bez DPH 108 € s DPH

Cena servisného výjazdu zahŕňa čas strávený samotným výkonom opravy na mieste stanovenom objednávateľom a čas potrebný na prípravu na servisný zásah. Účtujeme každú začatú hodinu nad rámec prvej hodiny, ktorá je vždy účtovaná ako jednorazový výjazd-diagnostika!

Dopravné náklady sa účtujú nasledovne: za výjazd v rámci mesta Trenčín účtujeme jednotný poplatok 15,00 € bez DPH. Za výjazd mimo mesta Trenčín účtujeme cestu zo sídla spoločnosti na miesto výkonu servisu určené objednávateľom a späť v sume  0,70 €/km bez DPH.

Zmluvní partneri môžu mať dojednané individuálne podmienky za výkon servisných prác na základe servisnej zmluvy.

Máte záujem o cenovú ponuku alebo máte otázku?Náhradné diely:

V prípade, že na odstránenie poruchy je potrebné použiť náhradný diel budú o tom servisní technici vopred informovať zákazníka. Po odsúhlasení ceny náhradného dielu objednávateľom bude v prípade, že tento diel budú mať servisní technici k dispozícii použitý.

V prípade, ak je potrebné náhradný diel objednať, budú o tom servisní technici informovať obchodného manažéra našej spoločnosti a ten zabezpečí ďalší postup, ktorý spočíva v odsúhlasení si ceny a dodacieho termínu náhradného dielu s objednávateľom prostredníctvom cenovej ponuky.

V prípade, že obchodný manažér spoločnosti DOMART servis, s.r.o. posúdi, že pre objednanie náhradného dielu je potrebné vyžadovať zálohovú platbu, bude náhradný diel objednaný až po uhradení zálohovej platby od zákazníka. Zálohová platba môže byť až do výšky 100% ceny náhradného dielu.

V oboch prípadoch bude náhradný diel účtovaný ako samostatná položka v rámci servisného zásahu.

Rovnaký postup bude uplatnený aj v prípade, že poškodené zariadenie bude potrebné demontovať a odoslať do servisného centra výrobcu, prípadne regionálneho predajcu.
V oboch prípadoch bude objednávateľovi účtovaný prvotný výjazd potrebný pre zistenie príčiny poruchy, prípadne demontáže poškodeného zariadenia, ako aj druhý výjazd potrebný na výmenu náhradného dielu, prípadne spätnú montáž opraveného zariadenia.

Platobné podmienky:

V prípade, že sa jedná o servisný zásah u privátneho zákazníka, sú servisní technici spoločnosti DOMART servis, s.r.o. povinný požadovať za výkon servisných prác platbu v hotovosti. Platba sa skladá z ceny servisného zásahu podľa tabuľky „Cena servisných služieb a prác“ uvedenej vyššie, ceny použitých náhradných dielov a ceny za dopravné náklady. V tomto prípade bude platba realizovaná na základe vystaveného príjmového pokladničného dokladu. Príjmový doklad vystaví servisný pracovník spoločnosti DOMART servis, s.r.o. a odovzdá ho zákazníkovi okamžite po prevzatí platby. Na základe tohoto dokumentu bude zákazníkovi vystavený a odoslaný daňový doklad – faktúra. V individuálnych prípadoch môže byť na základe dohody so zodpovedným obchodným manažérom spoločnosti DOMART servis, s.r.o. platba uskutočnená bankovým prevodom na účet, alebo v hotovosti na prevádzke spoločnosti DOMART servis, s.r.o. a to na základe vystavenej faktúry.

V prípade, že je zákazníkom firma, platba za výkon servisného zásahu sa uskutoční bankovým prevodom a to na základe zálohovej faktúry, alebo faktúry. Faktúra bude vystavená na základe cenovej ponuky, alebo podľa „Záznamu o vykonaní“ servisného zásahu podpísaného zodpovednou osobou zákazníka.

Doklad o vykonaní servisného zásahu:

Záznam o vykonaní servisného zásahu sú servisní technici povinný vypísať po každom uskutočnenom servisnom zásahu. Podpisom Záznamu o vykonaní servisný technik spoločnosti DOMART servis, s.r.o. a objednávateľ, alebo ním poverený zástupca potvrdzujú, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé. Ak má objednávateľ výhrady k činnosti servisných technikov, alebo k obsahu uvedenom v Zázname o vykonaní, môže tieto uviesť v časti „Poznámka odberateľa“, prípadne na druhej strane tlačiva. Ak objednávateľ odmietne podpísať Záznam o vykonaní bez uvedenia dôvodu, uvedie tento fakt servisný technik na miesto podpisu objednávateľa a spoločnosť DOMART servis, s.r.o. považuje všetky údaje v ňom uvedené za pravdivé.
Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá.

Kvalita už viac ako 20 rokov.

Kvalitné produkty

Dodávame rokmi overené kvalitné značkové produkty.

Klienti na prvom mieste

To čo robíme, robíme tak, aby ste boli spokojní.

Autorizovaný servis

Záručný aj pozáručný servis na všetky dodané produkty.

Poradenstvo

Ak potrebujete poradiť, sme tu kedykoľvek pre vás.

Služby pre firmy

V portfóliu našich zákazníkov sú aj veľké podniky. Poradíme a pomôžeme vám bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti.

Dovoz kamkoľvek potrebujete

Pomôžeme s výberom, montážou a samozrejme aj dovezieme až k vám.

Naši zákazníci